راهنمای پیشرفته

تنظیم الگوها به عنوان الگوی پیش‌فرض لیبره‌آفیس

نیازی به انجام این کار نیست، ولی اگر این الگوها را به عنوان الگوی پیش‌فرض لیبره‌آفیس تنظیم کنید، دیگر نیازی نخواهید داشت تا برای آغاز هر نوشتهٔ تازه، دوباره به این سایت سر بزنید. هر بار که لیبره‌آفیس را باز کنید، خودبه‌خود این الگو باز خواهد شد و نقطهٔ آغازی برای همهٔ نوشته‌های آیندهٔ شما خواهد بود.

برای تنظیم الگوها به عنوان الگوی پیش‌فرض، نخست الگوی دلخواه خود را که از این‌جا بارگرفته‌اید باز کنید. سپس از منوی File و زیرمنوی Templates روی گزینهٔ Save as Template...‎ کلیک کنید. در پنجره‌ای که باز می‌شود، نامی برای الگو بنویسید (مثلاً PersianTemplate)، دسته‌ای برای الگوی خود از فهرست دسته‌ها برگزینید (مثلاً My Templates)، روی گزینهٔ Set as default template را تیک بزنید، و در پایان الگو را ذخیره کنید.

روش ساخت الگوها

اگر شما فقط کاربر الگوهای فارسی هستید و قصد تغییر یا بهبود الگوها را ندارید، می‌توانید این بخش را نادیده بگیرید!

الگوهای فارسی لیبره‌آفیس از تغییر الگوهای پیش‌فرض این نرم‌افزار (که برای نوشته‌های لاتین بهینه هستند) ساخته شده‌اند. بزرگ‌ترین بخش این کار، انجام تغییرات روی سبک‌های پیش‌فرض بوده است. این کار در محیط نرم‌افزار لیبره‌آفیس و از راه منوها و سایر تنظیمات و گزینه‌های پیشرفتهٔ آن انجام شده است. در این بخش همهٔ مراحل تبدیل الگوی پیش‌فرض لیبره‌آفیس (Default.ott) را به الگوهای فارسی توضیح می‌دهیم. به دلیل ضرورت نام‌بردن از تنظیمات نرم‌افزار به زبان انگلیسی، کل مراحل این کار را به انگلیسی نوشته‌ایم. به کمک این توضیحات، شما هم می‌توانید الگوهای فارسی مورد نیازتان را بسازید یا الگوهای فعلی را مطابق نیاز خود تغییر دهید.


== General settings

* Make a local copy from LibreOffice's default template.
** In GNU/Linux (snap version), the default template can be found at:
/snap/libreoffice/current/lib/libreoffice/share/template/common/styles/Default.ott
** In Windows, the default template can be found at: C:\Program Files\LibreOffice\share\template\common\styles\Default.ott
* Open the template via File->Templates->Open Template...
* Tools -> Options -> Languages -> Enable CTL, CTL Language: Persian
* File -> Properties -> Font: only select "Embed fonts in this document" and "Complex fonts" (although currently all fonts are embedded, probably a bug)
* Open style properties by pressing F11, and follow the rest of the instructions.

=== Paragraph styles

* Style -> Paragraph Styles -> Default -> Font
** Western Text Font Family: Liberation Serif
** CTL Font Family: Sahel
** CTL Language: Persian (was there)
* all other paragraph styles: (was there, except styles mentioned below)

* Style: "Text Body" -> "List" 
** CTL font: Sahel (it does not inherit from Default)

* Style: Preformatted Text
** Both Latin and CTL font: Vazir Code (changed from Liberation Mono, since Liberation Mono has a different character width that Vazir Code)

* Style: "Heading" (and all sub-styles automatically)
** CTL font: Vazir

* Style: "Caption" (and all sub-styles automatically) (it does not inherit from Default)
** CTL font: Sahel FD-WOL (for caption numbers of images, tables, etc.)

* Style -> Paragraph Styles -> Default -> Alignment (enough to do it only for Default style, since all other style inherit from it)	
** Options: Right
** Text direction: Right-to-left (RTL)

=== Page Styles

* for all page styles
** changed the position of separator line for footnotes to "Right" 
** for HTML Page Style, replaced left and right margin values (0.39in <-> 0.79in | 1cm <-> 2cm). All others had equal margins.

=== Character Styles

* Changed CTL font of the following character styles to Sahel FD-WOL
** Caption Characters
** Numbering Symbols
** Page Numbers
** Line Numbering
** Footnote Characters (it only affects footnote numbers, not the content of footnotes)
** Footnote Anchor (it affects footnote numbers in the text itself)
** Endnote Anchors
** Endnote Characters
** Vertical Numbering Symbol

* Changed Latin and CTL fonts to Vazir Code for the following styles
** Example
** Source Text
** Teletype
** User Entry

* Changed CTL font of ALL OTHER character styles to Sahel (there were several)

=== List Styles

** set Numbering Alignment for all "List X" styles to "right" (use the 1-10 option to automatically assign it to all list levels)
** Do not change it for "Numbering XXX" styles. Let them remain at "left"
** set numbering style (in the tab "Customize") for all "Numbering XXX" list styles (again, use the 1-10 option)
*** Numbering 123: ۱, ۲, ۳, ۴, ... (Farsi)
*** Numbering abc: آ ب پ
*** Numbering ABC: یک دو سه
*** style "List 4": change the arrow character for the first 2 levels from ">" symbols to "<" symbols

== Post processing

* We don't need to embedd Liberation fonts, because they are bundled with every LibreOffice installation I know, both in Windows and in GNU/Linux.
** open template file by an archive manager (".zip" file opener) and manually delete all files under Fonts/Font_Liberation*
** this will reduce template file size from 2.54MB to 317KB.


* The main PersianTemplateA4 is ready. We'll base other Persian templates on it, as described below.

== USLetter

* for all page styles
** change paper size to "Letter"

== E-book

* for all page styles
** change paper size to width 9cm, height 16cm
** margins: all set to 0.2cm

* for paragraph style "Header 1"
** change Alignment->Options to "Center"
** change Indent and Spacing->Spacing->Above Paragraph 4cm
** change Indent and Spacing->Spacing->Below Paragraph 2cm
** change Text Flow->Breaks->Insert Page Before